Nombres de niña en inglés Más

 • Laurinda [lɔ'rində]
 • Isabella [.izə'belə]
 • Tina ['ti:nə]
 • Nina ['ni:nə]
 • Viola ['vaiələ]
 • Kaley ['keili]
 • Ellie ['eli]
 • Catherina [.kæθə'ri:nə]
 • Jen [dʒen]
 • Sadie ['seidi]
 • Regan ['ri:gən]
 • Carolyn ['kærəlin]
 • Margie ['ma:dʒi]
 • Harriet ['hæriət]
 • Debbie ['debi]
 • Elva ['elvə]
 • Pandora [pæn'dɔ:rə]
 • Mabel ['mæbəl]
 • Eleanor ['elinə]

Nombres de Bogy en inglés Más

 • Teague [ti:g]
 • Virgil ['və:dʒil]
 • Ulysses ['ju:lisi:z]
 • Carr [ka:]
 • Edwin ['edwin]
 • Decker ['dekə]
 • Max [mæks]
 • Joshua ['dʒɔʃwə]
 • Calvin ['kælvin]
 • Victor ['viktə]
 • Warner ['wɔ:nə]
 • Harry ['hæri]
 • Sherman ['ʃə:mən]
 • Key [ki:]
 • Simms [simiz]
 • Henley ['henli]
 • Harris ['hæris]
 • Weldon ['weldən]
 • Thorne [θɔ:n]
 • Jared ['dʒærid]
 • Orval ['ɔ:vəl]
 • Edward ['edwəd]
 • Xavier ['zeivjə(r)]
 • Rodger ['rɔdʒə]
 • Kent [kent]
 • Lange ['læŋə]
 • Lawrence ['lɔrəns]
 • Marlin ['ma:lin]
 • Robbin ['rɔbin]
 • Park [pa:k]
 • Ransom ['rænsəm]
 • Felton ['feltən]
 • Rankin ['ræŋkin]
 • Addis ['ædis]
 • Freddie ['fredi]
 • Ronald ['rɔləld]
 • Aby ['eibi]
 • William ['wiljəm]

Nombres unisex Más

 • Hart [ha:t]
 • Abrikosor [əbri'kɔsɔf]
 • Babbage [bə'beidʒ]
 • Woodall ['wudəl]
 • Deal [di:l]
 • Rene ['renei]
 • Goodman ['gudmən]
 • Baines [beinz]
 • Achebe ['a:tʃeibei]
 • Underwood ['ʌndəwud]
 • Ziegler ['zi:glə]
 • Zapata [zə'pa:tə]
 • Thacker ['θækə]
 • Abbe ['æbi]
 • Baldock ['bɔ:ldək]
 • Peoples ['pi:plz]
 • Nielsen ['nilsən]
 • Weaver ['wi:və]
 • Perdue [pə:'dju:]
 • Lake [leik]
 • Turner ['tə:nə]
 • Pennington ['peniŋtən]
 • Acland ['æklənd]

Nombres calientes Más

 • Hart [ha:t]
 • Carr [ka:]
 • Harris ['hæris]
 • Lawrence ['lɔrəns]
 • Weaver ['wi:və]
 • Turner ['tə:nə]

Nombres calientes

 • Hawkins Hawkins
 • Thompson Thompson
 • Davis Davis
 • Elliott Elliott
 • Young Joven
 • Lane carril
 • Wallace Wallace
 • honorable honorable
 • Rice Arroz
 • Salter Salador

Nombres unisex

 • Giles Giles
 • Quinn Quinn
 • Whitt Whitt
 • Thompson Thompson
 • Young Joven
 • Lane carril
 • Wallace Wallace
 • Ledbetter Ledbetter
 • Rice Arroz
 • Iverson Iverson

Nombres en inglés que comienzan con W

 • Waddell Waddell
 • Walker Caminante
 • Walls Paredes
 • Walton Walton
 • Watson Watson
 • Weathers Clima
 • Wallace Wallace
 • Webster Webster
 • Weldon Weldon
 • Wesley Wesley