Nomes de meninas inglesas Mais

 • Isis ['aisis]
 • Pattie ['pæti]
 • Tabitha ['tæbiθə]
 • Yvonne [i'vɔn]
 • Jacqueline ['dʒækli:n]
 • Ella ['elə]
 • Tania ['tæniə]
 • Kimberley ['kimbəli]
 • Zola ['zəulə]
 • Lina ['li:nə]
 • Deborah ['debərə]
 • Mallory ['mæləri]
 • Ivory ['aivəri]
 • Edith ['i:diθ]
 • Geraldine ['dʒerəldi:n]
 • Ernestine ['ə:nəsti:n]
 • Laurel ['lɔrəl]
 • Daryl ['dæril]
 • Cathryn ['kæθrin]
 • Flossie ['flɔsi]
 • Isis ['aisis]
 • Kelley ['keli]
 • Ivory ['aivəri]
 • Polly ['pɔli]
 • Noah ['nəuə]
 • Laurinda [lɔ'rində]
 • Olga ['ɔlgə]

Nomes de meninos ingleses Mais

 • Xavier ['zeivjə(r)]
 • Young [jʌn]
 • Jon [dʒɔn]
 • Townsend ['taunzənd]
 • Israel ['izreiə]
 • Jesus ['dʒi:zəz]
 • Simms [simiz]
 • Abell ['eibel]
 • Van [væn]
 • Mason ['meisn]
 • Derrick ['derik]
 • Hector ['hektə]
 • Robbie ['rɔbi]
 • Norwood ['nɔ:.wud]
 • Irvin ['ə:vin]
 • Shawn [ʃɔ:n]
 • Ulysses ['ju:lisi:z]
 • Jarrett ['dʒærit]
 • Webster ['webstə]
 • Sanderson ['sændəsn]
 • Damian ['deimiən]
 • Layne [lein]
 • Ervin ['ə:vin]
 • Wilfred ['wilfrid]
 • Young [jʌn]
 • Virgil ['və:dʒil]
 • Nash [næʃ]

Nomes Unissex Mais

 • Peters ['pi:təz]
 • Cecile ['sesil]
 • Vivian ['viviən]
 • Quinn [kwin]
 • Garner ['ga:nə]
 • Werner ['wə:nə]
 • Ziegler ['zi:glə]
 • Schumacher ['ʃu:ma:kɜ:]
 • Ochoa [əu'tʃəuə]
 • Yong [jʌŋ]
 • Balderstone ['bɔ:ldəstəun]
 • Walters [.wɔ:ltəz]
 • Roberson ['rəubəsn]
 • Bajer ['baiər]
 • Abbe ['æbi]
 • Quinn [kwin]
 • Adcocks ['ædkɔks]
 • Iverson ['aivəsn]
 • Childress ['tʃildris]
 • Bail [beil]
 • Yarbrough ['ja:brə]
 • Abrahamson ['eibrəhæmsn]
 • Quinn [kwin]
 • Acroyd ['ækrɔid]
 • Yeager ['jeigə]
 • Woodall ['wudəl]

Nomes populares Mais

 • Peters ['pi:təz]
 • Young [jʌn]
 • Mason ['meisn]
 • Kelley ['keli]
 • Young [jʌn]

Nomes populares

 • Hawkins Hawkins
 • Thompson Thompson
 • Davis Davis
 • Elliott Elliott
 • Young Jovem
 • Lane faixa
 • Wallace Wallace
 • honorable honroso
 • Rice Arroz
 • Salter Salter

Nomes Unissex

 • Giles Giles
 • Quinn Quinn
 • Whitt Whitt
 • Thompson Thompson
 • Young Jovem
 • Lane faixa
 • Wallace Wallace
 • Ledbetter Ledbetter
 • Rice Arroz
 • Iverson Iverson

Nomes em inglês começando com W

 • Waddell Waddell
 • Walker andador
 • Walls Paredes
 • Walton Walton
 • Watson Watson
 • Weathers Weathers
 • Wallace Wallace
 • Webster Webster
 • Weldon Weldon
 • Wesley Wesley