ชื่อเด็กหญิงภาษาอังกฤษ มากกว่า

 • Queenie ['kwi:ni]
 • Renee [ri'nei]
 • Janice ['dʒænis]
 • Lina ['li:nə]
 • Edith ['i:diθ]
 • Nana [nænə]
 • Tania ['tæniə]
 • Eliza [i'laizə]
 • Sibyl ['sibil]
 • Maisie ['meizi]
 • Isis ['aisis]
 • Mandy ['mændi]
 • Lettie ['leti]
 • Nicole [ni'kəul]
 • Carolina [.kærə'lainə]
 • Della ['delə]
 • Frances ['frɑ:nsis]
 • Jeannie ['dʒi:ni]
 • Nadine [nei'di:n]
 • Flora ['flɔ:rə]
 • Emeline
 • Giselle [dʒi'zel]

ชื่อเด็กชายภาษาอังกฤษ มากกว่า

 • Kelvin ['kelvin]
 • Lambert ['læmbət]
 • Malcolm ['mælkəm]
 • Newman ['nju:mən]
 • Normand ['nɔ:mənd]
 • Adkins ['ædkinz]
 • Joe [dʒəu]
 • Kenny ['keni]
 • Ulysses ['ju:lisi:z]
 • Emery ['eməri]
 • Demetrius [də'mi:triəs]
 • Xavier ['zeivjə(r)]
 • Foster ['fɔstə]
 • Davis ['devis]
 • Gerry ['geri]
 • Eric ['erik]
 • Lawrence ['lɔrəns]
 • Zack [zæk]
 • Wilson ['wilsn]
 • Casey ['keisi]
 • Warner ['wɔ:nə]
 • Quinton ['kwintɔn]
 • Willard ['wilɑ:d]
 • Seymour ['si:mɔ:]
 • Vincent ['vinsənt]
 • Shepard ['ʃepəd]
 • Lemuel ['lemjuəl]
 • Zack [zæk]
 • Randell ['rændl]
 • Dent [dent]
 • Baker ['beikə]
 • Potter ['pɔtə]
 • Frost [frɔst]
 • Page [peidʒ]
 • Oscar ['ɔskə]
 • Jewell ['dʒu:əlz]
 • Ferdinand ['fə:dinənd]
 • Thorpe [θɔ:p]

ชื่อ Unisex มากกว่า

 • Marcos ['ma:kəus]
 • Escobar [es'kɔvɔr]
 • Head [hed]
 • Vivian ['viviən]
 • Weaver ['wi:və]
 • Goldberg ['gəuldbɜ:g]
 • Hess [hes]
 • Painter ['peintə]
 • Dickens ['dikinz]
 • Peoples ['pi:plz]
 • Fink [fiŋk]
 • English ['iŋgliʃ]
 • Yarbrough ['ja:brə]
 • Waddell [wɔ'del]
 • Saunders ['sɔ:ndəs]
 • Peacock ['pi:kɔk]
 • Rene ['renei]
 • Walls [wɔ:lz]
 • Babbage [bə'beidʒ]
 • Shipman ['ʃipmən]

ชื่อที่น่าสนใจ มากกว่า

 • Weaver ['wi:və]
 • Foster ['fɔstə]
 • Davis ['devis]
 • Lawrence ['lɔrəns]
 • Wilson ['wilsn]
 • Baker ['beikə]

ชื่อที่น่าสนใจ

 • Hawkins ฮอว์กินส์
 • Thompson ทอมป์สัน
 • Davis เดวิส
 • Elliott เอลเลียต
 • Young หนุ่ม
 • Lane Lane
 • Wallace Wallace
 • honorable honorable
 • Rice Rice
 • Salter Salter

ชื่อ Unisex

 • Giles ไจล์ส
 • Quinn ควินน์
 • Whitt วิตต์
 • Thompson ทอมป์สัน
 • Young หนุ่ม
 • Lane เลน
 • Wallace วอลเลซ
 • Ledbetter Ledbetter
 • Rice ข้าว
 • Iverson ไอเวอร์สัน

ชื่อภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย W

 • Waddell Waddell
 • Walker Walker
 • Walls กำแพง
 • Walton วอลตัน
 • Watson วัตสัน
 • Weathers สภาพอากาศ
 • Wallace วอลเลซ
 • Webster เว็บสเตอร์
 • Weldon เวลดอน
 • Wesley เวสลีย์