【Dict.Wiki ❷⓿❷❷】Bản dịch tiếng việt: Abigail định nghĩa | dịch. Abigail là gì. ❤️️︎︎️️️️Abigail có nghĩa là gì? Abigail Định nghĩa. Ý nghĩa của Abigail. Nghĩa của từ Abigail..."

Abigail

 • EN [ 'æbɪgeɪl]
 • US [ 'æbɪ,gel]
Thêm thông tin

Câu ví dụ

 • In that case, you must come along with Abigail and Jessica to Thanksgiving.

 • Abigail was a prophet in the Book of Samuel.

 • Joel Siegel: Catherine Zeta - Jones and Abigail Breslin star in No Reservations.

 • Cindy: Hi, is that you Abigail? Can you come over?

 • Abigail: Well, it was very difficult. I did not know it, did you?

 • Abigail the mother of Amasa , whose father was Jether the Ishmaelite.

 • Pauline Friedman took the name Abigail from the Christian Bible Old Testa - ment.

 • Amos Bronson Alcott married Abigail May on May 23, 1830.

 • Abigail The score was fantastic too. It really added the action.

 • Abigail: How much did she win?

 • Abigail: Fantastic. I heard a couple of the tracks on the radio yesterday. They were amazing.

 • And David's two wives were and Abigail the wife of Nabal the Carmelite.

 • And David sent and proposed to Abigail, to take her as his wife.

 • I received a prize from Abigail . Can I still get a prize from AAA?

 • And David's two wives were, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite.

Ý nghĩa của Abigail

Thông tin về Abigail tương đối ít, có thể xem truyện song ngữ để thư giãn tâm trạng, chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Đọc song ngữ trong ngày

 • A woman walks into a pet shop and sees a cute little dog. She asks the shopkeeper, "Does your dog bite?"
 • Một người phụ nữ bước vào cửa hàng thú cưng và nhìn thấy một chú chó nhỏ dễ thương. Cô ấy hỏi người bán hàng, "Con chó của bạn có cắn không?"
 • The shopkeeper says, "No, my dog does not bit."
 • Người bán hàng nói: "Không, con chó của tôi không cắn."
 • The woman tries to pet the dog and the dog bites her.
 • Người phụ nữ cố gắng cưng nựng con chó và con chó đã cắn cô.
 • "Ouch!" She says, "I thought you said your dog does not bite!"
 • "Ầm ầm!" Cô ấy nói, "Tôi tưởng bạn nói con chó của bạn không cắn!"
 • The shopkeeper replies, "That is not my dog!"
 • Người bán hàng trả lời: "Đó không phải là con chó của tôi!"
 • Hơn

Browse By Letter

Điều hướng Trang web

Tìm kiếm nóng

Tiếng Anh máy tính

Bảng từ vựng chữ cái

Từ vựng được phân loại

 • Oxford Advanced Eighth Edition
 • Từ điển Webster của Mỹ
 • Wikipedia
 • Bảng thuật ngữ Mỹ tần số cao