embryologist là gì. ❤️️︎️️︎️️embryologist có nghĩa là gì? embryologist Định nghĩa. Ý nghĩa của embryologist. Nghĩa của từ embryologist...

embryologist

 • EN [ ˌembrɪ'ɒlədʒɪst]
 • US [ ˌembrɪ'ɒlədʒɪst]
Thêm thông tin

Từ điển Collins

  • 0 N-UNCOUNT

   Embryology is the scientific study of embryos and their development.

Ý nghĩa khác của embryologist

Ý nghĩa của embryologist

Thông tin về embryologist tương đối ít, có thể xem truyện song ngữ để thư giãn tâm trạng, chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Đọc song ngữ trong ngày

 • A woman walks into a pet shop and sees a cute little dog. She asks the shopkeeper, "Does your dog bite?"
 • Một người phụ nữ bước vào cửa hàng thú cưng và nhìn thấy một chú chó nhỏ dễ thương. Cô ấy hỏi người bán hàng, "Con chó của bạn có cắn không?"
 • The shopkeeper says, "No, my dog does not bit."
 • Người bán hàng nói: "Không, con chó của tôi không cắn."
 • The woman tries to pet the dog and the dog bites her.
 • Người phụ nữ cố gắng cưng nựng con chó và con chó đã cắn cô.
 • "Ouch!" She says, "I thought you said your dog does not bite!"
 • "Ầm ầm!" Cô ấy nói, "Tôi tưởng bạn nói con chó của bạn không cắn!"
 • The shopkeeper replies, "That is not my dog!"
 • Người bán hàng trả lời: "Đó không phải là con chó của tôi!"
 • Hơn

Browse By Letter