module là gì. ❤️️︎️️︎️️module có nghĩa là gì? module Định nghĩa. Ý nghĩa của module. Nghĩa của từ module...

module

 • EN [ ˈmɒdjuːl]
 • US [ ˈmɑːdʒuːl]
Thêm thông tin

Từ điển Collins

  • 0 N-COUNT

   A module is one of the separate parts of a course taught at a college or university.

   • These courses cover a twelve-week period and are organised into three four-week modules.

  • 1 N-COUNT

   A module is a part of a spacecraft which can operate by itself, often away from the rest of the spacecraft.

   • A rescue plan could be achieved by sending an unmanned module to the space station.

  • 2 N-COUNT

   A module is one of a set of parts from which some buildings are made. Each module is made separately, and the completed modules are then joined together to form the building.

  • 3 N-COUNT

   A module is a part of a machine, especially a computer, which performs a particular function.

Ý nghĩa khác của module

Ý nghĩa của module

Thông tin về module tương đối ít, có thể xem truyện song ngữ để thư giãn tâm trạng, chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Đọc song ngữ trong ngày

 • A woman walks into a pet shop and sees a cute little dog. She asks the shopkeeper, "Does your dog bite?"
 • Một người phụ nữ bước vào cửa hàng thú cưng và nhìn thấy một chú chó nhỏ dễ thương. Cô ấy hỏi người bán hàng, "Con chó của bạn có cắn không?"
 • The shopkeeper says, "No, my dog does not bit."
 • Người bán hàng nói: "Không, con chó của tôi không cắn."
 • The woman tries to pet the dog and the dog bites her.
 • Người phụ nữ cố gắng cưng nựng con chó và con chó đã cắn cô.
 • "Ouch!" She says, "I thought you said your dog does not bite!"
 • "Ầm ầm!" Cô ấy nói, "Tôi tưởng bạn nói con chó của bạn không cắn!"
 • The shopkeeper replies, "That is not my dog!"
 • Người bán hàng trả lời: "Đó không phải là con chó của tôi!"
 • Hơn

Browse By Letter