Tên cô gái tiếng anh Hơn

 • Nora ['nɔ:rə]
 • Jeannie ['dʒi:ni]
 • Lillie ['lili:]
 • Abby ['æbi]
 • Deanna [di'ænə]
 • Carmen ['ka:men]
 • Valerie ['væləri]
 • Regan ['ri:gən]
 • Zola ['zəulə]
 • Lenore [lə'nɔ:]
 • Lacey ['leisi]
 • Iona [ai'əunə]
 • Adelina [.ædi'li:nə]
 • Shirley ['ʃə:li]
 • Lana ['lænə]
 • Daryl ['dæril]

Tên cậu bé tiếng Anh Hơn

 • Marlin ['ma:lin]
 • Lester ['lestə]
 • Ernst [ernst]
 • Carl [ka:l]
 • Knox [nɔks]
 • Xavier ['zeivjə(r)]
 • Raymond ['reimɔnd]
 • Teague [ti:g]
 • Waite [weit]
 • Richie ['ritʃi]
 • Tripp [trip]
 • Thorpe [θɔ:p]
 • Orval ['ɔ:vəl]
 • Ballard ['bæləd]
 • Maddox ['mædəks]
 • Trent [trent]
 • Baldie ['bɔ:ldi]
 • Sherman ['ʃə:mən]
 • Achilles [ə'kili:z]
 • Levi ['li:vai]
 • Demetrius [də'mi:triəs]
 • Klein [kləin]
 • Norwood ['nɔ:.wud]
 • Elisha [i'laiʃə]
 • Quinton ['kwintɔn]
 • Gentry ['dʒentri]
 • Tyler ['tailə]
 • Garry ['gæri]
 • Jose [dʒəuz]
 • Whitehead ['(h)wait.hed]
 • Kirby ['kɜ:bi]
 • Powell ['pəuəl]
 • Thorne [θɔ:n]
 • Parr [pa:]
 • Osborn ['ɔzbən]
 • Calvin ['kælvin]
 • Gavin [gævin]

Tên Unisex Hơn

 • Whitt [hwit]
 • Idell ['aidl]
 • Underwood ['ʌndəwud]
 • Robertson ['rɔbətsn]
 • Aalto ['a:ltɔ:]
 • Thacker ['θækə]
 • Jordan ['dʒɔ:dn]
 • Haynes [heinz]
 • Hickman ['hikmən]
 • Hatfield ['hætfi:ld]
 • Nunn [nʌn]
 • Painter ['peintə]
 • Gabriel ['geibriəl]
 • Quinn [kwin]
 • Hanna ['hænə]
 • North [nɔ:θ]
 • Easter ['i:stə]
 • Dodd [dɔd]
 • Vaughn [van]
 • Baird [bɛəd]
 • Goddard ['gɔdə:d]
 • Masters ['ma:stəz]
 • Timmons ['timənz]
 • Underwood ['ʌndəwud]
 • Nickerson ['nikəsn]
 • Maple ['meipl]
 • Acreman ['eikəmən]

Tên nổi bật Hơn

 • Robertson ['rɔbətsn]
 • Jordan ['dʒɔ:dn]
 • Powell ['pəuəl]

Tên nổi bật

 • Hawkins Hawkins
 • Thompson Thompson
 • Davis Davis
 • Elliott Elliott
 • Young Trẻ
 • Lane Làn đường
 • Wallace Wallace
 • honorable danh giá
 • Rice Cơm
 • Salter Salter

Tên Unisex

 • Giles Giles
 • Quinn Quinn
 • Whitt Whitt
 • Thompson Thompson
 • Young Trẻ
 • Lane Làn đường
 • Wallace Wallace
 • Ledbetter Ledbetter
 • Rice Cơm
 • Iverson Iverson

Tên tiếng Anh bắt đầu bằng W

 • Waddell Waddell
 • Walker Người đi bộ
 • Walls Tường
 • Walton Walton
 • Watson span
 • Weathers Weathers
 • Wallace Wallace
 • Webster Webster
 • Weldon Weldon
 • Wesley Wesley