module là gì. ❤️️︎️️︎️️module có nghĩa là gì? module Định nghĩa. Ý nghĩa của module. Nghĩa của từ module...

module

 • EN [ ˈmɒdjuːl]
 • US [ ˈmɑːdʒuːl]
Thêm thông tin

Giải thích tiếng anh

  Noun

 • 1. one of the inherent cognitive or perceptual powers of the mind

 • 2. detachable compartment of a spacecraft

 • 3. computer circuit consisting of an assembly of electronic components (as of computer hardware)

 • 4. a self-contained component (unit or item) that is used in combination with other components

Ý nghĩa khác của module

Ý nghĩa của module

Thông tin về module tương đối ít, có thể xem truyện song ngữ để thư giãn tâm trạng, chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Đọc song ngữ trong ngày

 • A woman walks into a pet shop and sees a cute little dog. She asks the shopkeeper, "Does your dog bite?"
 • Một người phụ nữ bước vào cửa hàng thú cưng và nhìn thấy một chú chó nhỏ dễ thương. Cô ấy hỏi người bán hàng, "Con chó của bạn có cắn không?"
 • The shopkeeper says, "No, my dog does not bit."
 • Người bán hàng nói: "Không, con chó của tôi không cắn."
 • The woman tries to pet the dog and the dog bites her.
 • Người phụ nữ cố gắng cưng nựng con chó và con chó đã cắn cô.
 • "Ouch!" She says, "I thought you said your dog does not bite!"
 • "Ầm ầm!" Cô ấy nói, "Tôi tưởng bạn nói con chó của bạn không cắn!"
 • The shopkeeper replies, "That is not my dog!"
 • Người bán hàng trả lời: "Đó không phải là con chó của tôi!"
 • Hơn

Browse By Letter